Missie-visie-doelstelling
Onze missie is dat iederéén moet kunnen beschikken over gezond voedsel.
Dat betekent dat mensen die om een of andere reden (tijdelijk) niet kunnen beschikken over goed en gezond voedsel niet hun toevlucht moeten zoeken tot allerlei vormen van junkfood waar de gezondheid van mensen onder lijdt

Visie
Daarom doen wij elke week ons uiterste best om een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket aan te bieden met voedsel dat door ons is goedgekeurd en gevarieerd genoeg is om geen gezondheidsrisico's te lopen. Wij letten op alle gezinsleden en houden rekening met leeftijdsverschillen.

Kernwaarden
Onze voedselbank hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:
  1. We werken uitsluitend met vrijwilligers
  2. We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  3. We verstrekken gezond voedsel
  4. We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  5. We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  6. We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)

  7. We zijn transparant in onze verantwoording

De VIJL heeft als doelstelling:
  1. het bestrijden van (verborgen) armoede,
  2. verspilling van bruikbaar voedsel tegengaan

De VIJL wil deze doelstelling realiseren door geschikte voedseloverschotten in te zamelen en deze gratis ter beschikking te stellen aan mensen die onvoldoende geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Bij de samenstelling/uitgifte van de voedselpakketten staat de voedselveiligheid voorop. Voor het realiseren van deze doelstelling is de VIJL afhankelijk van particulieren, kerken/diaconieën, burgerlijke gemeente, bedrijven en fondsen. 

Integriteitscode


De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de cliënt zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de cliënt te bejegenen op een wijze die de cliënt in zijn waardigheid aantast.

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de cliënt dan functioneel noodzakelijk is.

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benaderingen misbruik ten opzichte van de cliënt. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en cliënt tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De vrijwilliger mag de cliënt niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

7. In die gevallen waar de gedragscode niet(direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon zijnde de secretaris van het bestuur van de Stichting Belbus Schoonhoven e.o.

8. Door zich als vrijwilliger op te geven bij de stichting en te laten indelen in het indelingsrooster wordt de vrijwilliger geacht bovenstaande regels te onderschrijven.

9. Dit reglement is gepubliceerd op de website https://www.stichtingvoedselbankijsselenlek.nl daags na ondertekening.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met clienten en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen met verstandelijke beperking verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (vervoerder/cliënt); en / of andere handelin- gen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met cliënten, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. In afwachting van het vonnis van de tuchtrechter wordt de vrijwilliger geschorst door het bestuur van de Stichting voedselbank IJssel en Lek

De sancties kunnen bestaan uit het voor kortere, langere tijd dan wel definitief uitsluiten van vrijwilligerswerk met cliënt door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met cliënt waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 8 december 2015 vastgesteld tijdens de Algemene Bestuursvergadering van het bestuur van de stichting.


Wij vinden integer werken heel belangrijk

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn te vinden op www.voedselbankennederland.nl

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

 

Ook onze voedselbank heeft een vertrouwenspersoon. Dat is de heer B(art) Crouwers. U kunt hem mailen als u met hem in contact wilt komen: bart.crouwers@kpnmail.nlDatum/Tijd


Het is vandaag: 15-07-2024
De tijd is: 22:39
Weeknummer is: 29

Sponsoren

Geen sponsoren om weer te geven.


Alle sponsoren bekijken.

Voor vragen van klanten klik hier en vul het contactformulier in

Tel.: 06-39775575
Bestuur

Voedselbank IJssel en Lek

Twijnstraweg 6e
2941 BW Lekkerkerk
RABOBANK: NL85 RABO 0320 3968 00

ANBI-gegevens.